Stadgar för Trollhättans Filmstudio
 
Antagna av årsmötet 100411
§ 1 Föreningen
Föreningens namn är Trollhättans Filmstudio. Föreningen är en ideell partipolitiskt och
religiöst obunden förening.
§ 2. Verksamhetsmål
Föreningens syfte är att ideellt verka för att främja filmkonsten i Trollhättan genom att bland
annat ge kommunens invånare möjlighet att se filmer som inte tas upp på befintliga
biografers program eller som endast visas under en kortare tid.
§ 3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår
§ 4 Medlemskap
Som medlem räknas den person som någon gång under verksamhetsåret löst medlemskap.
Medlemskap är personligt.
§ 5. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
§ 6. Organisation
Föreningens beslutande organ är årsmöte och föreningsmöte. Föreningens verkställande
organ är dess styrelse. Varje medlem som erlagt full avgift har rätt att delta i års- och
föreningsmöte och har där rätt att yttra sig samt att utöva rösträtt.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande sex
ledamöter. De ordinarie styrelsemedlemmarna utser inom sig vice ordförande, sekreterare
samt kassör. Tre stycken ersättare utses vid årsmötet.
Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter väljs på två år växelvis. Ersättare väljs på ett
år.
I frågor som rör säsongens filmsättning kan styrelsen förstärkas med ytterligare ledamöter.
Styrelsen eller av styrelsen utsedd filmsättningsgrupp svarar för urvalet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig om fyra ledamöter
eller ersättare är närvarande.
Ordföranden är klubbens officiella representant och leder dess förhandlingar.
Sekreteraren skall hålla föreningens medlemsregister aktuellt, sköta korrespondensen och
föra protokoll vid sammanträdena.
Kassören skall handlägga föreningens ekonomi på sätt som beslutas av styrelsen.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt.
Föreningens tillgångar skall så långt möjligt hållas räntebärande på bank.
 
§ 7 Revision
Revisorerna, som väljs på årsmötet, skall granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för
det gångna räkenskapsåret samt senast 14 dagar före årsmötet avlämna revisionsberättelse.
§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet efter verksamhetsåret.
Mötet skall utlysas senast 14 dagar innan, via anslag på biografen samt hemsidan.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 Mötets stadgeenliga utlysande
 Val av ordförande för mötet
 Val av sekreterare för mötet
 Val av två justerare tillika rösträknare
 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående år
 Fastställande av balansräkning
 Ansvarsfrihet för styrelsen
 Val av ordförande
 Val av övriga ledamöter, ersättare, revisorer, revisorersättare och valberedning
 Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet
 Enskilda ledamöters ärenden (motioner) som skall behandlas av årsmötet.
 Fastställande av medlemsavgift
 Övriga frågor
§ 9. Motioner
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor (2) före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
§ 10. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske vid årsmötet om 2/3 av mötesdeltagarna bifaller den
föreslagna stadgeändringen.
§ 11 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/10-del av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska vara skriftlig och
innehålla skälen för begäran.
§ 12 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut vid årsmöte. För beslut om upplösning fordras 2/3
majoritet.
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överföras till verksamhet som ligger i linje med
föreningens syfte.

Registrera er för vårt nyhetsbrev

* indicates required

Vårt nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev som skickas ut inför visningar som påminnelse och för att ge aktuell information som styrelsen vill delge våra medlemmar.

Denna skickas från en extern tjänst som heter mailchimp och tillåter att vi skickar ut till alla medlemmar utan att det skall bli problem med antalet utskick. Registrera er genom att fylla i formuläret till vänster. De som lämnat på lapp fyller vi i men för att vara säker på att ni är registrerade kan ni ändå registrera er här. man kan bara registreras en gång.