PROTOKOLL-Årsmöte Trollhättans Filmstudio 27 mars 2022

 
1. Mötet öppnades av Mats Frendberg.
2. Val av mötesfunktionärer
- ordförande: Marie-Louise Dahlén-Lindqvist
- sekreterare: Jan Faxér
- två justerare tillika rösträknare: Christina Roslundh-Hansson, Christer
Möller
3. Mötet var stadgeenligt utlyst i ett medlemsutskick och via hemsidan minst 14
dagar i förväg.
4. Röstlängden fastställdes genom avprickning av anmälningslistan – se bilaga.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
6. Föreningens resultaträkning och balansräkning redovisades – se bilaga. Året
har gett ett överskott på 64.000 kr, trots att verksamheten bedrivits endast
under hösterminen.
7. Revisorernas berättelse redovisades.
8. Balansräkningen fastställdes. Beslutades att överföra vinsten till löpande
räkning.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året.
10. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen:
- Ordförande (ett år): Mats Frendberg
- Ledamöter (två år): Håkan Lindbom, Per Johansson, Jan Faxér
- Ersättare (ett år): Caroline Ahlqvist, Betty Veibäck, Mats Börjesson
- Kvarstår ytterligare ett år gör: Sture Aronsson, Marie-Louise Dahlén-Lindqvist,
Wendelin Zobel
- Tuula Polojärvi valdes till ersättare. När det upptäcktes att stadgarna inte
medgav detta bestämdes att Tuula under året kan delta i styrelsearbetet vid
möten och i praktiskt arbete, dock inte till namnet som ersättare.
11. Till revisor valdes Dan Jonasson, till revisorssuppleant, Soy Falk
12. Val av ledamöter i valberedningen: Gunilla Wijkmark (sammankallande) och
Inger Tolfes.
13. Inga motioner till årsmötet fanns.
 
14. Medlemsavgift fastställdes oförändrat till 200 kr per termin och studio.
15. Övriga frågor
- Önskemål om att visa en klassiker i varje studio. Mats svarar att 35 mm-
film inte längre kan visas i Hebe-Teatern, och klassikerna finns i filmarkivet
i STHLM. Om digital kopia finns måste denna vara i distribution.
Beslutades att styrelsen ska undersöka om klassiker kan visas.
- Synpunkt om att i anslutning till visningarna ordna en filmcirkel för
diskussion av visade filmer. Mötet resonerade om formerna för en sådan
cirkel. Mats väcker frågan om någon mötesdeltagare kan tänka sig att driva
en filmcirkel.
- Fråga ställs om hur filmerna väljs. Mats svarar att styrelsen ser mycket film
via olika visningsformer och sedan väljer utifrån ursprungsland, genrer och
stilar.
- Fråga ställs om vin kan serveras i caféet såsom på Saga-Teatern. Mats
svarar att utskänkningstillstånd söks för lokalen och att det redan finns en
restaurang i Folkets Hus Kulturhuset.
 
16. Mötets avslutande

Registrera er för vårt nyhetsbrev

* indicates required

Vårt nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev som skickas ut inför visningar som påminnelse och för att ge aktuell information som styrelsen vill delge våra medlemmar.

Denna skickas från en extern tjänst som heter mailchimp och tillåter att vi skickar ut till alla medlemmar utan att det skall bli problem med antalet utskick. Registrera er genom att fylla i formuläret till vänster. De som lämnat på lapp fyller vi i men för att vara säker på att ni är registrerade kan ni ändå registrera er här. man kan bara registreras en gång.